За осигуряване на висококачествени преводи в сферата на финансите се изисква солидна езикова компетентност и добро познаване на сектора на финансовите услуги като цяло, и много специфичен опит за различните видове финансово съдържание, изискващи превод.

Това е голям раздел в индустрията за локализация.

В доклада си за 2014 г. за Top Industries for LSPs независимата изследователска фирма Common Sense Advisory посочва, че локализацията и преводът във финансовата индустрия струват над 1,5 милиарда долара през 2013 г.

Много компании трябва да представят своите финансови резултати, отчети и доклади на повече от един език за правни и одиторски цели, а също така искат и да привлекат международни заинтересовани страни. Основното предизвикателство за преводи в този сектор е значението на точност и качество. Ако една-единствена нула е пропусната в годишен доклад, това може сериозно да повлияе на позицията и състоянието на дружеството пред своите клиенти и на съответната фондова борса.

Финансовото съдържание често е много поверително. Затова е важно да се даде приоритет на превода и сигурността на работния процес на превод, като се работи в тясно сътрудничество с реномиран доставчик на езикови услуги, който има опит и ресурси, специфични за сектора на финансите. Ето пет съвета за успех при превода на финансова информация:

Първо: Управление на терминологията и речника.

Финансовият сектор борави с много специфични термини и фрази, които могат да бъдат точно и последователно преведени, ако се използват съвременни речници. Така например финансовите отчети следва да бъдат съставени и преведени в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Тези стандарти трябва да бъдат интегрирани със специфичната микро-терминология на клиента, за да се създаде уникален и специализиран речник. Всяка реномирана фирма за локализация трябва да е в състояние да предложи услуги за управление на терминологията, за да се гарантира, че терминологията е осъвременена и всяка информация се предоставя на преводачите в съответния контекст.

Второ: Памет за превод.

Установяването на дългосрочно сътрудничество с доставчика на езикови услуги ще гарантира на клиентите получаване на предимствата на преводаческата памет (TM). Съдържанието от годишните, шестмесечните и тримесечните отчети вероятно ще се повтаря в някаква степен.  Работата с един доверен партньор ще осигури възможност за запазване на знания от всеки превод и увеличаване на ТМ, което позволява съгласуваност и единство на всички следващи преводи, както и оптимизиране на разходите.

Трето: Качество и ISO сертифициране.

Уверете се, че която и да е фирма за локализация, с която работите, разполага с всички съответни сертификати по ISO и ще изпълнява всички подходящи проверки на качеството на всеки превод. Това допълнително ще гарантира, че всеки проект за превод е точен, че терминологията е еднаква, и че всяка интернационализация е правилна – например формата на датата и валутата.

Четвърто: График.

Преводите в сектора на финансите изискват силно структурирано управление на проекти. Ако са планирани проекти, то това означава, че всеки проект трябва да бъде завършен в рамките на сроковете и преводачите могат да бъдат резервирани от предишни проекти за превод за по-нататъшно осигуряване на еднаквост и добро използване на активите за превод.

Пето: Конфиденциалност.

Финансовите документи са строго поверителни и често са преведени, преди да бъдат пуснати публично. Конфиденциалността е от решаващо значение на всеки етап в рамките на работния процес на превода. Много компании изискват преводачите да бъдат включени в публичния регистър като “информирани хора”, за да се предпазят от всякакви правни проблеми или нарушаване на поверителността. Простото изпращане на файлове чрез електронна поща не е достатъчно сигурно. Препоръчва се защитен FTP за качване и изтегляне на файлове за превод. Конфиденциалността трябва да се прилага по отношение на технологиите, които се използват, както и на всеки преводач или ръководител на проект, работещи по индивидуални проекти.

Важно е да си сътрудничите с много компании във финансовия сектор, за да споделяте знания и най-добри практики. Разбирането на нуждата и изискванията за използване на специфични одитни компании ще защити клиентите в този сектор и ще осигури съобщаването на тяхната финансова информация точно на когото трябва. В това е ролята на фирмите за локализация- да се съобразят с различните разпоредби и законодателство, както в страната, така и в международен план, които са свързани с тази индустрия, и да осигуряват опитни ресурси, за да се спазят понякога кратките срокове.