Предпечатна подготовка от външна фирма

Предпечатната подготовка е част от работата на преводача, която може да бъде досадна. Повечето преводачески фирми възлагат тази работа на аутсорсинг компании, занимаващи се само с предпечатна подготовка и имащи специалисти, които говорят на целевия език, а оставят превода на професионални преводачи.

Съвременна тенденция сред някои фирми за локализация е да се обръщат към външни компании за предпечатна подготовка. (Например форматирането на FrameMaker се извършва в Индия или Китай.) Възможно е да има проблеми с качествения контрол, свързани с такава практика. Настоявайте за кратък пилотен проект, преди да поверите много голям, богато форматиран проект, когато фирмата за локализация действа по този начин. Някои фирми могат да доставят качествена предпечатна подготовка от външни ресурси; други не могат.

Заключителни съображения: рискове, разходи и пригодност

При вземането на решение за избор на фирма за локализация помислете върху предишните препоръки, преди да решите как да вървите напред. Въз основа на това идентифицирайте рисковете и възможностите, свързани с превода на съдържанието, както и общите разходи. На последно място оценете подходящо ли е партньорството от бизнес гледна точка. Не позволявайте на личните чувства да пречат на бизнес решенията Ви. Вие може да искате вътрешен преводач или конкретна фирма за локализация, но се уверете, че можете да подкрепите решението си с добри бизнес практики и доводи.

Рискове и възможности

Основните рискове са относно качество, спазване на срокове и разходи. Една добра фирма за локализация ще работи с Вас, за да смекчи някои от рисковете или да превърне всеки от тях във възможност, като повиши качеството, ускори времето за доставка и намали разходите.

Вземете предвид рисковете относно датите за публикуване, наличието на вътрешни рецензенти, качеството / точността на превода, наличието на вътрешни преводачи за нови проекти (те могат да се вземат от различни отдели), времето за подготовка на преводач във Вашата фирма, който да създаде терминологичен речник за фирмата за локализация, общата удовлетвореност на клиентите. Има повече рискове, за които трябва да се помисля, но трябва да се започне от някъде.

Обмислете възможностите да спестите пари и време, да намалите риска за качеството, да изградите своя собствена професионална памет за превод, да осигурите съгласуваност на стил и термини при превода, прозрачност в състоянието и управлението на проектите, гъвкавост при отразяване на промените в съдържанието по време на превода като важни причини да работите с квалифициран партньор.

Свързаните с превода дългосрочни разходи

Сравнете разходите за заплати във фирмата на служители, изпълнители, рецензенти, софтуер, хардуер и др. След като определите тези разходи, ги сравнете с разходите, които бихте имали, ако наемете фирма за локализация. Правилното определяне на финансов праг може да бъде една от най-големите причини за успешно или неуспешно партньорство.

След като знаете разходите, уверете се, че е във възможностите Ви да ги покриете- те ще бъдат високи. Може да вземете парите от различни отдели. Може да включите отдела по продажби (ако някои големи чуждестранни продажби зависят от наличността на преведените документи, те могат да се включат в плащането на сметката), отдела по производствено проектиране, отдела по развитие или други групи в рамките на компанията.

Също така вземете под внимание, че първоначалните разходи за превод (навлизане в нов език за първи път) са скъпи. Като цяло няма да имате възвръщаемост на инвестициите за включване на нов език по време на първата година. Амортизирайте разходите си при 18-36 месечен период. Това е нормалния подход.

Пригодност

Помислете как нуждите от превод се вписват в цялостната концепция за продукта и бизнеса Ви. Например, ако това е еднократен превод, вероятно не си струва да се инвестира в заплати за наети служители, в хардуер и софтуер. Дори и при еднократен превод обаче трябва да попитате за паметта на превод, тъй както може да решите да се направят още преводи в бъдеще на съдържанието.

Какво ще кажете за Вашия работен поток и процеси? Може ли 3-та страна преводач да се впише във Вашия уникален издателски процес? Ако отговорът е да, може ли такава фирма да гарантира, че едни и същи ресурси от персонала им (които са изучили Вашите процеси) ще бъдат на разположение, когато Вашият проект се актуализира и превежда отново?

Също така трябва да вземете под внимание специфичната среда и управляемост на проекта. Имате ли време да управлявате вътрешните ресурси за превод? Имате ли достъп до външен изпълнител? Или дори до агенция за преводи? Има ли Вашият вътрешен преводач време да се справи с друг изпълнител или с трета страна- доставчик на превод?