SAP е германска мултинационална компания, известна с разработването на софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Този софтуер позволява на организациите и предприятията да управляват бизнес операции и обикновено съдържа набор от модулни приложения, които събират и интегрират данни от различни аспекти на бизнеса.

История на SAP

Продукт на пет бивши служители на IBM, SAP стартира през 1972 г. като малка софтуерна компания в Германия само с един клиент. Името на компанията е съкращение от „Системи, приложения и продукти“ (на английски – Systems, Applications & Products). SAP превод. Нейните основатели са имали визията за създаване на софтуер, който може да обработва данни, когато потребителят пожелае, а не в овърнайт партиди, както е при стария софтуер. Първият им продукт е модификация на софтуера за съхранение на данни на IBM перфокарта, която съхранява данни механично и изисква една нощ обработка. Той е разработен през 1972 за техния клиент – германския клон на Imperial Chemical Industries, и представлява SAP пейрол софтуер в реално време като система от перфокарти.

ERP системата на SAP започва като R/2, защото работи в реално време (R ) на два (2) сървъра. В по-късните години е наречена R/3, защото преминава на три сървъра – сървър за приложения, сървър за обработка и сървър за база данни. SAP превод. През 2006 г. SAP пуска най-новата версия – ECC 6.0, а през 2013 г. е реализирана Enhancement Package (EHP7).

SAP е лидер, когато става въпрос за отлично интегриране на ERP. Извън основните си модули, SAP предоставя специфични за различните индустрии решения. Пакетът SAP ERP съдържа огромен брой модули, като основните категории са:

Счетоводство, логистика, човешки ресурси, допълнителни модули (изискващи отделна инсталация) и др.

SAP модули

Както споменахме по-рано, SAP е ERP система, която обслужва почти всички отдели на предприятията и фирмите. SAP осигурява поддръжка на отделите финансиране, контролинг, човешките ресурси, продажби, дистрибуция, управление на материалите, складове, производство, охрана, проучвания и др. SAP предлага и специфични решения и за почти всички отрасли като енергетика, фармация, застрахователна дейност, сигурност, финанси и счетоводство, и т.н. В зависимост от нуждите на организацията или предприятието, клиентът може да закупи само необходимите му модули.

SAP модули в детайли. SAP превод.

SAP FI (Finance): Финансовият модул се смята за основния модул. Той обхваща всички важни области на счетоводството – плащания, вземания и други присъщи операции и дейности. SAP превод.

Контролинг (CO): Контролингът е вид допълващ модул за FI. Контролингът се използва най-вече за вътрешно контролно отчитане.

Продажби и дистрибуция (SD): SD предимно контролира продажбите. Този модул контролира главните клиентски данни, продажбите, търговските организации и условията за продажба.

Човешките ресурси (HR): HR модулът поддържа всички дейности по човешките ресурси като: наемане, заплата, доходи на наети лица и т.н. Той е силно интегриран с FI и CO модулите.

System Project (PS): този модул е специално насочен за дейности, свързани с управление на проектите. Той включва бюджетиране, планиране, прогнозиране, съставната структура на работата по проекти. PS модулът е отново силно интегриран с FICO модулите.

Внедряване на SAP

Какво е ASAP Методология?

ASAP Методология е стандартизирано разписание за въвеждане на системата SAP. Като цяло, тя се състои от следните фази:

Подготовка на проекта: Първоначално планиране, поставяне на цели и срокове, както и идентифициране на членовете на екипа. SAP превод.

Обхват: Постигане на разбиране за това как предприятието или организацията възнамерява да използва SAP за своите бизнес цели, включително и определяне на нуждите на най- важните бизнес процеси, и как SAP може да предостави решения за текущите процеси. Изисква значителен обем документация.

Реализация: След като са определени основните бизнес изискванията, тази фаза придвижва изпълнението на тези изисквания.

Финална подготовка: Завършване на подготвителни дейности, като тестове и обучение на крайните потребители. Подготовка за пускане в дейстиве.

Поддръжка: Пускане на SAP модулите при осигурена непрекъсната поддръжка.

Функциониране: Донастройване на работата на приложенията.

Има различни вариации на стандартната методика. Методът се избира според специфичните нужди на дадената организация.

Предимства на SAP

От всичко казано до тук, могат да се изведат няколко основни предимства:

На първо място, при големи структури се постига подреденост и синхронизация на огромни количества информация, например всички данни за доставки, цени, промоции, годност и т.н.

Особено важно е и, че внедряването на такава система позволява централизирането на информацията и управлението. Всички офиси на даден холдинг например разполагат с уеднаквена стандартизирана информация и всеки служител може да взаимодейства с нея в реално време.

Чрез системите за контролинг се постига един цялостно контролиран и значително по-ефективен процес. Това помага за намаляване на разходите и значителна оптимизация на процесите. Системата оптимизира връзките между различните звена и служители, като позволява да се проследяват отделните операции и да се прави прецизно планиране на процесите. Като резултат от всичко казано до тук, компаниите могат да се възползват от подобрена отчетност .и подобряване на работата на служителите. Крайният резултат е увеличаване на цялостната производителност на предприятието. SAP превод.

Това е особено важно за големите предприятия и фирми, при които процесите са по-бавни и тромави. С внедряването на SAP тези компании драстично подобряват процеса на работата си. Хубавото при тези системи е, че вече и средни и малки предприятия могат да си ги позволят, тъй като в техния случай развитието им би могло да е с по-бързи темпове от това на една голяма компания, а SAP може да помогне и да ускори този процес.

Пазарен дял на SAP

SAP е лидер в ERP индустрията. От 2013 насам, SAP контролира най-големия дял от световния ERP пазар, който възлиза на 24 процента. Според Forbes, растежът може да се дължи на скока в развитието на облачните услуги, тъй като компанията започва да измества фокуса си към развитие в посоката на облачните решения. SAP превод.

SAP е водеща компания в интеграцията между модулите. Нещо повече, HANA, продукт на SAP, навлиза в областта на съхранение на данни. SAP ERP е най-гъвкавата и приспособима към различни бизнес модели и нужди система. SAP е надеждена ERP система, както за големи мултинационални компании, така и за малки организации.